Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Adaptive Management of EU Marine Ecosystems - About Time to Include Fishery

Det är dags att inkludera fisket i den adaptiva förvaltningen av EU:s marina ekosystem. Det är slutsatsen som dras av en juridisk analys som gjorts för att undersöka om rättssystemen kan garantera en ekosystembaserad förvaltning av de akvatiska ekosystemen.

Med utgångspunkt i målsättningen om en ekologisk hållbar utveckling och ekosystemansatsen har en juridisk analys gjorts av å ena sidan Havsmiljödirektivet (MSFD) och Ramdirektivet för vatten (WFD), å andra sidan den gemensamma fiskeripolitiken (CFP). Antaganden som ligger till grund för analysen är dels att fiskarter är beroende av andra arter och en god vattenkvalitet, dels att fiske såväl kan påverka den fiskade artens population, som andra arter eller till och med vattenkvaliteten, bland annat genom så kallade kaskadeffekter.

Syftet med analysen är därför att undersöka om rättssystemen kan garantera att hänsyn till sådana samband tas, eller annorlunda uttryckt, garantera en holistisk och ekosystembaserad förvaltning av akvatiska ekosystem genomförs, där också fiskfauna och fiskeaktiviteter ingår.

Analysen visar att det är möjligt att inkludera både fiskfauna och fiskeaktiviteter i den adaptiva planeringen under MSFD och WFD, men att systemen inte garanterar detta. Betydande brister finns när det gäller kustvatten. För det första är fiskfauna inte en biologisk kvalitetsfaktor i kustvatten under det mer styrande ramverket WFD. För det andra finns en lagvalsregel som innebär att MSFD inte gäller i kustvatten om frågan har reglerats i en annan EU-rättsakt (exempelvis inom CFP).

Även i andra vatten än kustvatten finns emellertid risk att nödvändiga hänsyn inte tas till fisk som en del av det akvatiska systemet, eller fiskets påverkan på detta. Det finns till exempel inga krav på att specificera åtgärder för fiskeverksamheter i åtgärdsprogrammen varken i WFD eller MSFD, och så har heller inte skett i de WFD-åtgärdsprogram som trädde ikraft 2009. MSFD innehåller visserligen mer detaljerad information om vad som kan inkluderas vad gäller fisk och fiske, men lämnar samtidigt ett stort utrymme för medlemsstater att bestämma innehållet i den adaptiva planeringen.

Analysen visar vidare att det finns en ambition på politisk nivå att integrera beslutsfattandet under å ena sidan MSFD och WFD och å andra sidan CFP. Trots detta, samt att det finns en målsättning om en ekosystembaserad fiskeriförvaltning, finns inte några krav på att beslut under CFP ska ta hänsyn till målsättningar, normer eller åtgärdsprogram under WFD och MSFD.

Detta bör också ses i ljuset av att beslut som tas av Ministerrådet, bland annat om det totala uttaget av exploaterade fiskarter (så kallade TACs), inte överklagas till EU-domstolen. Detta trots att statistik visar att de ofta i betydande grad avviker från den vetenskapliga rådgivningen. Medlemsstater är förmodligen alltför involverade i beslutsprocessen och miljöorganisationer har i praktiken ingen möjlighet att ta ett ärende till EU-domstolen.

När besluten är starkt influerade av kortsiktiga ekonomiska intressen och möjligheter till överprövning är begränsade, i kombination med att det saknas strikta juridiska krav, finns stor risk att även framtida fiskebeslut inte tas med hänsyn till ekosystemen i sin helhet. Detta innebär vidare en risk att uppfyllandet av målsättningen om en god status kommer fortsätta att äventyras av kommande fiskebeslut.

Artikeln "Adaptive Management of EU Marine Ecosystems - About Time to Include Fisheries" är publicerats i en antologi som ges ut av Scandianvian Studies in Law (SU), nummer 59 (Environmental Law), i mars 2014. Artikel finns på s. 201-242 i antologin. Till antologin.

Havsmiljöinstitutets medarbetare Anna Christiernsson, miljörättsjurist, är medförfattare till artikeln.

Ladda ner artikeln här:

Adaptive Management of EU Marine Ecosystems - About Time to Include Fishery

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2014-11-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?