Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

2016

Samhällsfenomen bakom övergödning av havet – beräkningar av åtgärdspotential
Arbetet inom detta projekt har syftat till att belysa hur konsumtionsinriktade åtgärder kan komplettera de nuvarande åtgärderna som vidtas inom ramen för åtgärdsprogrammen. Arbetet har även utgjort ett stöd och underlag för prioriteringar inom miljömålsarbetet. Havsmiljöinstitutet har analyserat hur förändrad matkonsumtion, minskade mängder matavfall samt en minskning av tillsatt fosfor i mat skulle kunna minska belastningen från näringsämnen på haven.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Eva-Lotta Sundblad, eva-lotta.sundblad@havsmiljoinstitutet.se

Åtgärdsprogram för ålgräsängar
Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker har under 2016 lett arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram för ålgräsängar i Sverige. Arbetet sker inom Åtgärdsprogram för hotade arter, vilket utgör ett verktyg i Havs- och vattenmyndighetens och länsstyrelsernas arbete för att nå det av regeringen beslutade miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv samt övriga sex ekosystemrelaterade miljökvalitetsmål. Rapporten gick under hösten 2016 ut på remiss till berörda myndigheter.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Per-Olav Moksnes, per.moksnes@marine.gu.se

Modellering av larvspridning i marint skyddade områden
Studien om larvspridning och marina skyddsområden utförs
av forskare vid Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet och Chalmers, i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Målet med studien är att använda ett nyutvecklat modellverktyg av larvspridning i Västerhavet, för att identifiera de områden som bäst kompletterar det befintliga nätverket av marina skyddsområden. Studien publicerades i en rapport i Havs- och vattenmyndighetens rapportserie (2015:24) samt i en vetenskaplig artikel som utkom i början av 2016. Arbetet presenterades också vid det internationella mötet för Ospar-kommissionens biodiversitetskommitté (BDC) i Göteborg i mars 2016.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Per-Olav Moksnes, per.moksnes@marine.gu.se

Forskarpanel för utvärdering av EU:s landsbygdsprogram samt havs­ och fiskeriprogram
EU:s havs- och fiskeriprogram ger stöd för att utveckla ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk i Sverige och genomföra en del av den integrerade havspolitiken och olika miljödirektiv. Landsbygdsprogrammet ger stöd och ersättningar för hållbar utveckling av landsbygden. Båda dessa program utvärderas, under ledning av Jordbruksverkets utvärderingssekretariat, för att kunna förbättras samt för att undersöka om målen uppnåtts och om resurserna kan användas effektivare. Havsmiljöinstitutet deltog i utvärderingssekretariatets vetenskapliga panel och fokuserade på havs- och fiskeriprogrammet.
Uppdragsgivare: Jordbruksverket
Kontaktperson: Mats Lindegarth, mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se

Nationella pelagiala övervakningsprogrammet
Havsmiljöinstitutet har deltagit i arbetet med revidering av det nationella pelagiala övervakningsprogrammet, revidering och utveckling av bedömningsgrunder för fysikaliska/kemiska parametrar i kustvatten samt utveckling av nationella bedömningsgrunder för hydromorfologisk status i kustvatten. Projektet fortsätter 2017.
Kontaktperson: Siv Huseby, siv.huseby@umu.se

Referensgruppen för Havs­ och vattenmyndighetens åtgärdsprogram Kustnära makrofyter och alger
En av Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker har under året deltagit som expert i referensgruppen för Havs- och vattenmyndighetens åtgärdsprogram Kustnära makrofyter och alger i Östersjön och Västerhavet, med fokus på kransalger.

Havsmiljödirektivets inledande bedömning: bedömning av näringsvävar i svenskt vatten
Projektet syftar till att ta fram underlag och texter till den inledande bedömningen, med avseende på marina näringsvävar (temaområde 4 i havsmiljödirektivet). I uppdraget ingår att beskriva tillståndet hos näringsvävar i havsmiljön. En bedömning av miljöstatusen ska göras, som omfattar en analys av säkerheten i bedömningen och brister i underlaget. Projektet ska även ta fram förslag till övervakning och bedömningsgrunder för marina näringsvävar. Arbetet utförs av en nationell arbetsgrupp där Havsmiljöinstitutet bidrar med en vetenskaplig koordinator. Projektet kommer att fortsätta under 2017.
Uppdragsgivare: Havs-och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Andrea Belgrano, andrea.belgrano@havsmiljoinstitutet.se

Översiktlig förvaltningsanalys för utveckling av ekosystembaserad fiskförvaltning
Projektet syftar till att ta fram en översiktlig förvaltningsanalys av hinder och möjligheter för ekosystembaserad fiskförvaltning inom nuvarande förvaltningsstrukturer och processer. Utifrån analysen ska projektet ta fram konkreta rekommendationer om stöd till nuvarande eller nya system och arbetssätt för att främja ekosystembaserad fiskförvaltning. Fokus ska ligga på nationell fiskförvaltning, inbegripet kopplingar till internationell och lokal förvaltning samt till andra förvaltningsområden där så är relevant. Projektet leds av forskare vid Havsmiljöinstitutet och fortsätter 2017.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Milena Arias Schreiber, milena.schreiber@gu.se

Havsmiljödirektivets inledande bedömning: sammanvägd bedömning av biodiversitetsindikatorer
Uppdraget avser att stödja utvecklingen av ett aggregerings- och integreringsverktyg för de indikatorer som utvecklas för temaområde 1, 2, 4 och 6 i havsmiljödirektivet (BEAT tool – Biodiversity Assessment Tool). Havsmiljöinstitutet stödjer implementering av verktyget i svenska förvaltningsområdet, inklusive anpassning av svenska indikatorsystem till BEAT-verktygen. Uppdraget kommer att fortsätta under 2017.
Uppdragsgivare och i samarbete med: Havs-och vattenmyndigheten
Kontaktpersoner: Mats Lindegarth, mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se, Andrea Belgrano, andrea.belgrano@havsmiljoinstitutet.se

Stöd till Havs­ och vattenmyndigheten inför FN:s havskon­ferens ”the ocean conference”
Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsunderlag för användning och stöd i planeringen och genomförandet av FN:s havs-konferens i New York. Materialet ska beskriva Sveriges genomförande av FN:s globala hållbarhetsmål nr 14: Hav och marina resurser (SDG 14) nationellt, regionalt och internationellt. Havsmiljöinstitutet bistår i detta arbete bland annat med experter inom områdena marin förorening, ekosystem, klimat, hållbart fiske, skyddade områden, blå tillväxt och implementering. Uppdraget kommer under 2017 även inkludera fördjupade analyser inom vissa områden och deltagande på havskonferensen 2017.
Uppdragsgivare: Havs-och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Kajsa Tönnesson, kajsa.tonnesson@havsmiljoinstitutet.se

Nordic IPBES-­like assessment of coastal ecosystem
En vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet är huvudförfattare och ansvarig för att ta fram underlag för ett kapitel i en nordisk rapport om direkta och indirekta påverkansfaktorer för nordiska kustmiljöer. Projektet kommer att fortsätta under 2017.
Uppdragsgivare: Naturvårdsverket
Kontaktperson: Henrik Svedäng, henrik.svedäng@havsmiljoinstitutet.se

Expertstöd inom marint skräp
En miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet har som teknisk och vetenskaplig expert under 2016 deltagit i tre internationella arbetsgrupper inom marint skräp, Ospar ICGML (Intersessional Correspondence Group on Marine Litter), Helcom ENML (Expert Network on Marine Litter) och EU TSGML (Technical Subgroup on Marine Litter). I grupperna har Havsmiljöinstitutets medarbetare i egenskap av expert framhållit svenska synpunkter och behov med avseende på kunskaper, gränser för god miljöstatus, indikatorer och åtgärder. Havsmiljöinstitutets analytiker har medverkat i svenska myndigheters arbete med att kommentera och utveckla kommissionens förslag inom främst marint skräp, men också habitatsklassificering med mera.
Uppdragsgivare: Havs-och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Kajsa Tönnesson, kajsa.tonnesson@havsmiljoinstitutet.se

Expertstöd om klimatförändringar och skyddat område i Arktis
Två miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet har under året varit svenska representanter i en finsk-svensk arbetsgrupp för att arrangera en internationell workshop om marina skyddade områden i Arktis. Workshoppen kommer att vara en del av arrangemanget för Finlands ordförandeskap i Arktiska rådet. I september 2016 deltog Havsmiljöinstitutets marina analytiker i en workshop i Washington DC organiserad av PAME (Protecting Arctic Marine Environments), en arbetsgrupp av Arktiska rådet. Workshoppen hölls för att identifiera best practice-metoder för att säkerställa konnektivitet bland viktiga marina områden i Arktis. Havsmiljöinstitutet presenterade svensk forskning om nya metoder inom konnektivitetsforskning. Metoderna kommer att ingå i ett PAME-dokument, som sammanfattar best practice för marina skyddade områden.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Jon Havenhand, jon.havenhand@havsmiljoinstitutet.se

Ordförande i OSPAR - ICGCOBAM
Under 2012–2016 har en vetenskaplig koordinator vid Havs-miljöinstitutet agerat som sammankallande i ICG-COBAM, (Intersessional Correspondence Group on the Coordination of Biodiversity Assessment and Monitoring). Detta är en arbetsgrupp inom Ospar med uppgift att utveckla indikatorer och bedömningssystem för de delar av havsmiljödirektivet som berör biodiversitet. Under 2016 ingår även utveckling av indikatorbaserade bedömningar som ska bidra till Ospar Intermediate Assessment 2017 (bedömningen av statusen i den marina miljön inom Osparområdet).
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Richard Emmerson, richard.emmerson@havsmiljoinstitutet.se

ICG - ­MAQ
Under 2016 har en vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet deltagit i arbetsgruppen ICG-MAQ, som tar fram Ospar Intermediate Assessment 2017. ICG-MAQ utvecklar omfattning, metod och publikationsstil av bedömning som kommer att fungera som stöd i den inledande bedömning som Sverige gör för havsmiljödirektivet.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Richard Emmerson, richard.emmerson@havsmiljoinstitutet.se

ICG - POSH­
Under 2016 har en vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet arbetat i arbetsgruppen ICG-POSH inom Ospar. ICG-POSH fokuserar på skydd av hotade arter och livsmiljöer i Nordostatlanten. Havsmiljöinstitutet har analyserat den samlade informationen om hotade arter och livsmiljöer från olika internationella organisationer och tagit fram för-slag på hur Ospar kan använda detta i sin egen uppföljning av åtgärder.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Richard Emmerson, richard.emmerson@havsmiljoinstitutet.se

OSPAR - MAP
Under 2016 har en vetenskaplig samordnare vid Havsmiljöinstitutet gett stöd till svenska och tyska ledare inom Ospar samt utvecklat Ospars åtgärdsprogram (Ospar measures and actions programme). I arbetet ingick även en analys av den information om åtgärder som Ospar presenterar på sin webb. Havsmiljöinstitutet har under året även presenterat utvärderingen av genomförandet av Osparåtgärder i Sverige.
Uppdragsgivare: Tyska Bundesministerium für umwelt, naturschutz, bau und reaktorsicherheit
Kontaktperson: Richard Emmerson, richard.emmerson@havsmiljoinstitutet.se

Studie av att genomföra OSPAR-åtgärder i Sverige
En vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet har under 2015–2016 deltagit i Ospars arbete i en process, som syftar till att ta fram ett gemensamt åtgärdsprogram för Nordostatlanten kopplat till EU:s havsmiljödirektiv. I detta arbete har det ingått att utveckla en metod för att utvärdera hur effektiva de av Ospar föreslagna åtgärderna är. Metoden har tillämpats i en teststudie där man studerat Sveriges arbete med att genomföra dessa åtgärder samt uppskattat dess effektivitet. Arbetet har redovisats i rapporten Evaluation of the implementation of Ospar measures in Sweden.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Richard Emmerson, richard.emmerson@havsmiljoinstitutet.se

Baltic Health Index (BHI)
En expert vid Havsmiljöinstitutet deltar i projektet Baltic Health Index. Projektet leds av Stockholm Resilience Centre och Stockholms universitets Östersjöcentrum. Det är en regional studie inom det globala forskningsprojektet Ocean Health Index.
Kontaktperson: Andrea Belgrano, andrea.belgrano@havsmiljoinstitutet.se

Utveckling av förvaltning och restaurering av ålgräsekosystem
Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Zorro inom Göteborgs universitet, som leds av en av Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker, har sedan 2011 studerat ekologiska, ekonomiska och juridiska aspekter av hur skydd och restaurering av ålgräs i svenska vatten kan utvecklas på bästa sätt. Sedan 2015 har Havsmiljöinstitutet haft i uppdrag att i samarbete med Zorro, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelsen i Västra Götalands län sammanställa alla resultat. Det har gjorts i två rapporter som publicerades av Havs- och vattenmyndigheten 2016. Den ena rapporten ger dels en tvärvetenskaplig sammanställning av kunskapsläget, dels en bakgrund till förvaltning av ålgräs. Den andra rapporten utgör en nationell vägledning för hur restaurering av ålgräs ska utföras i Sverige och innehåller detaljerad teknisk handledning för alla steg i restaureringsprocessen. Resultatet från rapporterna har också resulterat i en nationell vägledning för hur kompensationsrestaurering av ålgräs ska utföras i Sverige.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Per-Olav Moksnes, per.moksnes@marine.gu.se
Läs rapporten om förvaltning av ålgräs här: Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige
Läs handboken för restaurering av ålgräs här: Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige
Se video på ålgräsrestaurering här: Videohandbok för ålgräsrestaurering

Baltspace
Baltspace (Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space) är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om havsplanering i Östersjön som pågår mellan 2015 till första kvartalet av 2018. Genom tillbakablickande fallstudier och framåtblickande metodanalyser analyserar Baltspace olika typer av integrativa utmaningar inom havsplanering och hur de kan hanteras. Inom projektet har Havsmiljöinstitutet särskilt ansvar för temat som behandlar integrering av intressenter. Institutet är också engagerat i analysen av kust- och havsplanering i Sverige och Danmark, med speciellt fokus på Öresund, samt i projektets kommunikation med forskarvärlden. Baltspace har resulterat i tema- och verktygsrapporter för marina miljöförvaltare, producerat vetenskapliga publikationer samt tagit fram metoder för dialog och utbildningsmoduler för att främja kommunikationen mellan forskning och förvaltning.
Finansiär: Internationella forskningsprogrammet Bonus
Kontaktperson: Andrea Morf, andrea.morf@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om Baltspace här: Baltspace - för en bättre havsplanering i Östersjön

Speqs
Forskningsprogrammet Speqs (A System Perspective on Environmental Quality Standards) är ett samhällsvetenskapligt forskningsprogram som startade 2012 och avslutades under 2016. Programmet syftar till att generera ny kunskap om det svenska systemet för miljökvalitetsnormer. Speqs koordinerande funktion, sekreterare och kommunikatör har funnits vid Havsmiljöinstitutet. Programmet har omfattat 15 forskare från fyra olika universitet (Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet) inom disciplinerna juridik, statskunskap, nationalekonomi och miljöpsykologi. I april 2016 hölls en slutkonferens där de viktigaste slutsatserna presenterades. Vid slutkonferensen diskuterades även förslag till förändringar av systemet med miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Resultaten från forskningsprogrammet presenterades även vid Havs- och vattenforum i maj och slutrapporten publicerades i juni 2016. Under året har också ett antal vetenskapliga rapporter och en bok publicerats inom ramen för programmet.
Finansiär: Naturvårdsverket
Kontaktperson: Lena Gipperth, lena.gipperth@gu.se

Waters
Forskningsprogrammet Waters (Waterbody Assessment Tools för Ecological Reference conditions and status in Sweden) är ett femårigt program som startade 2011 och avslutades i oktober 2016. Havs-miljöinstitutet har ansvarat för programmets utformning och koordinering och både programchef och programsekreterare har varit anställda vid institutets kansli. I uppgifterna har ingått att koordinera programmets vetenskapliga delprojekt, kommunicera om programmet internt och externt, förbereda och genomföra möten med styrgrupp, referensgrupp, programdeltagare och intressenter samt utgöra redaktionellt stöd vid publikation av rapporter. Waters har omfattat 35 forskare från 13 organisationer.
Finansärer: Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
Kontakterson: Mats Lindegarth, mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om forskningprogrammet Waters här: WATERS


 


 

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-05-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?