Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

2018

Sveriges vattenmiljö
Under 2018 har stort fokus lagts på att utveckla webbplatsen Sveriges vattenmiljö så att den ger en helhetsbild av den akvatiska miljön. Utöver tekniska uppdateringar har arbete även lagts på det pedagogiska uttrycket och på de olika arbetsprocesser som ligger bakom de sammanfattande beskrivningarna, som bygger på både resultat från miljöövervakningen och annan tillgänglig kunskap. Webbplatsen Sveriges vattenmiljö kommer att lanseras vid Havs- och vattenforum i juni 2019.
Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten/Hasselbladsstiftelsen
Kontaktperson: Marie Svärd, marie.svard@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om Sveriges vattenmiljö här: Projektet som ger koll på Sveriges vattenmiljö

Utveckling av ekosystembaserad fiskförvaltning
Analys över hinder och möjligheter för en ekosystembaserad fiskförvaltning inom nuvarande förvaltningsstrukturer och processer. I fokus står nationell fiskförvaltning, inbegripet kopplingar till internationell och lokal förvaltning samt till andra relevanta förvaltningsområden.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson:
Milena Arias Schreiber, milena.schreiber@gu.se
Läs rapporten här: 2018:4 The social dimensions of ecosystem-based fisheries management

Nationella pelagiala övervakningsprogrammet
Revidering och utveckling av bedömningsgrunder för fysikaliska och kemiska parametrar i kustvatten, samt utveckling av nationella bedömningsgrunder för hydromorfologisk status i kustvatten.
Samarbetsprojekt mellan Havsmiljöinstitutet, vattenmyndigheterna, kustlänsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten.
Kontaktperson:
Siv Huseby, siv.huseby@umu.se

eDNA för växtplankton i miljöövervakning
Undersökning av användbarheten av eDNA för växtplankton i miljöövervakning. I uppdraget har bland annat ingått att jämföra resultaten från eDNA-analyser med de resultat man fått med klassisk mikroskopering.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Jan Albertsson, jan.albertsson@umu.se

Kartläggning av aktörer och utvecklingsbehov inom marin pedagogik
Som stöd till Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag inom marinpedagogik har Havsmiljöinstitutet, tillsammans med forskare vid Göteborgs universitet, genomfört en kartläggning av aktörer och utvecklingsbehov inom området marin pedagogik. Havsmiljöinstitutets rapport skickades som bilaga till regeringskansliet, när Havs- och vattenmyndigheten rapporterade sitt regeringsuppdrag. Havsmiljöinstitutet fick ett förnyat uppdrag kring marin pedagogik 2019 och 2020.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Géraldine Fauville, geraldine.fauville@gu.se
Läs rapporten här: 2018:23 Marin pedagogik. Inventering av lokala behov av stöd och kunskapsmaterial
Läs mer om projektet Marin pedagogik här: Marin Pedagogik

Syntes om miljöproblemen i Hanöbukten
Projektets ambition var att länka samman miljöproblemen i Hanöbukten med bakomliggande faktorer på land och till havs. Att försöka beskriva såväl tidsmässiga som geografiska skalor av olika händelser och observationer har utgjorde en viktig del av syntesen samt förslag på hur en framtida ekosystembaserad förvaltning kan bidra till att hantera problemen i Hanöbukten.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Henrik Svedäng, henrik.svedäng@havsmiljoinstitutet.se
Läs rapporten här: 2018:2 Hanöbukten - en varningsklocka
Läs mer om projektet här: Fördjupad kunskap om allvarliga störningar i Hanöbukten

Granskning av bedömningen av bentiska och pelagiska habitat
Miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet genomförde en granskning av den föreslagna bedömningsstrategin för bentiska och pelagiska habitat inom havsmiljöförordningen och deltog även i arbetet för vidareutveckling.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson:
Jan Albertsson, jan.albertsson@umu.se

Dataflöden och arbetsprocesser för användande av miljöövervakningsdata
I samverkan med SMHI, SLU, Århus universitet och NIVA (Norsk institutt for vannforskning) har Havsmiljöinstitutet arbetat med att implementera metodik för sammanvägning och osäkerhetshantering. Metoden togs fram inom forskningsprogrammet Waters (Water Assessment Tool for Eco-logical Reference conditions and status in Sweden). Syftet med uppdraget är att utveckla ett verktyg som säkerställer ett effektivt flöde av data från datavärd, enhetliga och transparenta beräkningar samt samordnade integrerade bedömningar till stöd för handläggare på länsstyrelserna/vattenmyndigheterna. Uppdraget fortsätter under 2019.
Uppdragsgivare:
Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson:
Mats Lindegarth, mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om WATERS här:
Forskningsprogrammet WATERS

Expertstöd i relation till havsmiljödirektivets rapportering
Granskning av faktablad för bedömning av miljöstatus, som används som stöd vid rapportering av artiklar i havsmiljödirektivet till EU-kommissionen.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Ulla Li Zweifel, ullali.zweifel@gu.se

Underlag inför FAO-expertkonsultation om handel med fiskeritjänster
Havsmiljöinstitutet har i samarbete med Luleå tekniska universitet tagit fram två sammanställningar som fungerat som diskussionsunderlag för en expertkonsultation om handel med fiskeritjänster.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson:
Jesper Stage, jesper.stage@ltu.se 

Kunskapsinhämtning om bottentrålningens effekter på ekosystemtjänster, ekosystemfunktioner och näringsvävar
Kunskapsöversikt av ekosystemeffekter till följd av bottentrålning. En genomgång av vetenskapliga studier från Sverige och andra delar av världen.
Uppdragsgivare:
Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: 
Sofia Wikström, sofia.wikström@su.se
Läs rapporten här:
2018:3 Effekter av botten­trålning på ekosystem­tjänster i svenska hav

Hållbar hantering av förlorade och utslitna fiskeredskap
Havsmiljöinstitutet har tillsammans med två experter vid Göteborgs universitet gjort en samhällsekonomisk analys om ett möjligt producentansvar samt pantsystem avseende förlorade fiskeredskap. En rapport publicerades 2019.
Uppdragsgivare:
Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson:
Håkan Eggert, hakan.eggert@ecenomics.gu.se
Läs rapporten här:
2019:2 Hållbar hantering av förlorade och utslitna fiskeredskap

Samhällsekonomisk analys inom fiskförvaltingen
Havsmiljöinstitutet och Luleå tekniska universitet har, i samarbete med SLU (CERE och Agrifood), tagit fram en beskrivning av vad en samhällsekonomisk analys kan tillföra till utvecklingen av en ekosystembaserad fiskförvaltning. Arbetet fortsätter under 2019.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Jesper Stage, jesper.stage@ltu.se
Läs rapporten här: 2020:3 Samhällsekonomisk analys till stöd för en ekosystembaserad fiskförvaltning

Nordiska kustzonsprojektet
IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, är en mellanstatlig kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Inom plattformen påbörjades 2013 en nordisk IPBES-liknande studie och omkring 25 nordiska experter med olika vetenskapliga kompetenser har arbetat med den rapport som publicerades i juni 2018. Rapporten innehåller bland annat olika fallstudier av nordiska kustmiljöer. Havsmiljöinstitutet har bidragit till fallstudien om Öresund och är huvudförfattare och ansvarig för underlaget till två kapitel i den sammanfattande delen av rapporten, ett om ekosystemtjänster och mänskligt välbefinnande och ett om direkta och indirekta påverkansfaktorer/drivkrafter. Rapporten presenterades vid IPBES-konferensen i oktober 2018.
Uppdragsgivare: Naturvårdsverket
Kontaktperson:
Henrik Svedäng, henrik.svedäng@havsmiljoinstitutet.se
Läs rapporten här: Biodiversity and ecosystem services in Nordic coastal ecosystems: an IPBES-like assessment

Expertstöd inom marint skräp
För Havsmiljöinstitutets räkning har en forskare vid Göteborgs universitet deltagit som teknisk och vetenskaplig expert i den internationella arbetsgruppen EU TSGML (Technical Sub-group on Marine Litter) under 2018. Forskaren har som expert i dessa grupper framhållit svenska synpunkter och behov med avseende på kunskap, gränser för god miljöstatus, indikatorer och åtgärder.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Bethanie Carney Almroth, bethanie.carney@bioenv.gu.se

Bakgrundsrapport inför Helcoms ministermöte 2018

Genom Helsingforskommissionen, Helcom, har länderna som deltar i Östersjösamarbetet kommit överens om en rad aktiviteter och åtgärder för att förbättra havets miljötillstånd. Havsmiljöinstitutet tog fram en bakgrundsrapport till Helcoms ministermöte i mars 2018. Underlaget användes för att identifiera behov av åtgärder och för att formulera framtida åtaganden inom ramen för Helcoms samarbete. Vid mötet beslutades om formerna för en uppdatering av den gemensamma åtgärdsplanen inom Helcom.
Uppdragsgivare: Helcom
Kontaktperson: Ulla Li Zweifel, ullali.zweifel@gu.se

Uppdatering av BSAP
En vetenskaplig koordinator från Havsmiljöinstitutet leder sedan augusti 2018 arbetat med att uppdatera Helcom BSAP. Uppdraget kommer att fortsätta fram till och med 2020.
Uppdragsgivare: Helcom
Delfinansiär 2018: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Ulla Li Zweifel, ullali.zweifel@gu.se

Ordförande i arbetsgruppen Ospar ICG-COBAM
Oslo-Pariskonventionen, Ospar, är en internationell överenskommelse för att förhindra och eliminera föroreningar från landbaserade källor samt för att göra bedömning av den marina miljöns kvalitet i nordöstra Atlanten och Nordsjön. En expert från Havsmiljöinstitutet varit sammankallande i ICG-COBAM, Intersessional Correspondence Group on the Coordination of Biodiversity Assessment and Monitoring under perioden 2012 till 2019. Arbetsgruppen har till uppgift att utveckla indikatorer och bedömningssystem för de delar av havsmiljödirektivet som berör biodiversitet. Under 2018 har uppdraget även gällt att driva en process för övergång från ”assessment values” till ”threshold values”.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Richard Emmerson, richard.emmerson@gu.se

Deltagande i beredningsgruppen Ospar ICG-MAQ
Under 2018 har en vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet deltagit i ICG-MAQ, en arbetsgrupp som behandlade och beredde ledningsfrågor inför statusrapporten Ospar Intermediate Assessment 2017. Detta arbete fortsätter även inför utformning av Ospars statusbedömning QSR 2023. Gruppen kommer att ge stöd i den inledande bedömning som Sverige gör för havsmiljödirektivet.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Richard Emmerson, richard.emmerson@gu.se

Deltagande i Ospar ICG-POSH för skydd av arter och livsmiljöer Under 2018 har en expert från Havsmiljöinstitutet deltagit i arbetsgruppen ICG-POSH inom Ospar. Arbetsgruppen fokuserar på skydd och bevarande av hotade arter och livsmiljöer i Nordostatlanten. Havsmiljöinstitutet utvecklar, i samarbete med Joint Nature Conservation Committee i Storbritannien, förslag till hur Ospar kan utvärdera och prioritera de hotade arter och livsmiljöer som är sällsynta och svårbedömda. Arbetet med biologisk mångfald i Västerhavet är prio-riterat. Under 2018 har gruppen arbetat vidare med genomförandet av åtgärder för hotade och/eller minskande arter och habitat samt påbörjat arbetet med att genomföra nya statusbedömningar för de arter och habitat som listats av Ospar. Bedömningarna ska vara klara till QSR 2023. Under 2019 fortsätter den nationella rapporteringen av samtliga antagna rekommendationer för listade arter och habitat.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Richard Emmerson, richard.emmerson@gu.se

Tekniskt stöd i arbetet med näringsvävar
En expert från Havsmiljöinstitutet har agerat tekniskt stöd om utveckling av bedömning av näringsvävar genom deltagande på olika möten inom Ospar och Ices.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Andrea Belgrano, andrea.belgrano@havsmiljoinstitutet.se

Baltspace
Baltspace (Towards Sustainable Governance of Baltic Marine Space) är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om havsplanering i Östersjön som pågår mellan 2015 till första kvartalet av 2018. Genom tillbakablickande fallstudier och framåtblickande metodanalyser analyserar Baltspace olika typer av integrativa utmaningar inom havsplanering och hur de kan hanteras. Inom projektet har Havsmiljöinstitutet särskilt ansvar för temat som behandlar integrering av intressenter. Institutet är också engagerat i analysen av kust- och havsplanering i Sverige och Danmark, med speciellt fokus på Öresund, samt i projektets kommunikation med forskarvärlden. Baltspace har resulterat i tema- och verktygsrapporter för marina miljöförvaltare, producerat vetenskapliga publikationer samt tagit fram metoder för dialog och utbildningsmoduler för att främja kommunikationen mellan forskning och förvaltning.
Finansiär:
Internationella forskningsprogrammet Bonus
Kontaktperson:
Andrea Morf, andrea.morf@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om Baltspace här: Baltspace - för en bättre havsplanering i Östersjön

Aktörskoalitioner och policylärande i skapandet av marina skyddsområden
Projektet syftar till att utreda och förklara policyförändring, det vill säga beslut om nya nationalparker, inom havs-förvaltningen. Projektet studerar och jämför tre fall av nationalparksplanering i svenska kustområden över en trettioårsperiod. Genom att undersöka olika förklaringar till policyförändring bidrar projektet till teoriutvecklingen inom den samhällsvetenskapliga policyforskningen. Projektet har under 2017–2018 gjort litteraturanalyser och dataanalyser av tidigare insamlad data från tre marina nationalparker och kommer att fortsätta under 2019.
Finansiär: Formas
Kontaktperson: Andrea Morf, andrea.morf@havsmiljoinstitutet.se

Utveckling av förvaltning och restaurering av ålgräsekosystem
Det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Zorro inom Göteborgs universitet leds av en av Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker. Projektet har sedan 2011 studerat ekologiska, ekonomiska och juridiska aspekter av hur skydd och restaurering av ålgräs i svenska vatten kan utvecklas på bästa sätt. Projektet har analyserat brister i dagens förvaltning av ålgräs samt utvecklat nya metoder för ålgräsrestaurering, vilka presenterats i en rad vetenskapliga publikationer och nationella rapporter och vägledningar, bland annat en serie videor som visar hur man restaurerar ålgräs. Man har även publicerat ett nationellt åtgärdsprogram som ger vägledning för hur svenska ålgräsängar bättre kan skyddas och bevaras. Projektet är exempel på Havsmiljöinstitutets uppdrag att överföra nya forskningsresultat till praktiska vägledningar för förvaltningen.
Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Per-Olav Moksnes, per.moksnes@marine.gu.se
Läs mer om pågående forskningprojekt inom Zorro här: Zorro - förvaltning och återställande av ålgräsängar

Blueprint
Blueprint var ett projekt inom Östersjöprogrammet Bonus. Inom projektet studerades marina bakteriers genabundans och genuttryck, baserat på metagenomisk sekvensering och analys. Ett annat användningsområde som utvärderats är användning av metagenomisk information för verifiering av modeller som har för avsikt att återge biogeokemisk omsättning i Östersjön. Vid Havsmiljöinstitutet har de tillämpade resultaten från projektet sammanställts och dess möjligheter att användas som verktyg för marin miljöförvaltning har utvärderats. Projektet avslutades i mars 2018.
Finansiär: Internationella forskningsprogrammet Bonus
Kontaktperson: Ulla Li Zweifel, ullali.zweifel@gu.se
Slutrapporten finns att läsa på Bonus hemsida: BONUS Blueprint Project

Bonus Seam
Från Havsmiljöinstitutet koordineras det Bonus-finansierade projektet Bonus Seam (Mot en modern och effektiv övervakning och bedömning av Östersjöns miljötillstånd). Syntesprojektet syftar till att identifiera luckor i förhållande till miljöpolitiska och förvaltningsmässiga behov och utar-beta vägar för förbättring. Speciellt kommer projektet att kritiskt analysera om den nuvarande miljöövervakningen i Östersjön är tillräcklig för att stödja bedömningskraven i enlighet med miljöpolitikens krav. Projektet kommer att granska de senaste innovativa metoderna för en mer kostnadseffektiv insamling av data och utvärdera deras potentiella tillämpning i operativa övervakningsprogram. Dessa steg kommer att leda till ett förslag på reviderat övervakningssystem för Östersjön. Förslaget kommer att kommuniceras och diskuteras med ansvariga myndigheter och organisationer samt med tekniska intressenter. Projektet pågår mellan 2018–2020.
Finansiär: Internationella forskningsprogrammet Bonus
Kontaktperson: Mats Lindegarth, mats.lindegarth@gu.se
Läs mer om projektet Bonus Seam här: Bonus Seam - towards streamlined Baltic Sea environmental assessment and monitoring

 

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-05-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?