Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

2020

Sveriges vattenmiljö
Arbetet med Sveriges vattenmiljö fortsätter i 2020 och Havsmiljöinstitutet ska under året ansvara för en övergripande samordning, dataanalys, miljöanalys, redaktionellt arbete samt webbutveckling för produktion enligt den publiceringsplan som har tagits fram gemensamt av representanter från Havs- och Vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Havsmiljöinstitutet och SMHI.

Syftet med Sveriges vattenmiljö är att i ett digitalt format förmedla kunskap om tillståndet i Sveriges hav och sötvatten genom att ge en sammanfattande bild baserad på miljöanalyser och expertbedömningar. Artiklar och sammanfattande beskrivningar av tillstånd, orsaker och åtgärder riktar sig till en bred målgrupp, där allmänhet och beslutsfattare är viktiga. Beskrivningar och trender kopplade till undersökta variabler riktar sig mer till miljötjänstemän, som får ett bra komplement till de officiella statusklassningarna.
Uppdragsgivare/finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Marie Svärd, marie.svard@havsmiljoinsitutet.se
Läs mer om Sveriges vattenmiljö här: Projektet som ger koll på Sveriges vattenmiljö

Samordna nätverk för marin pedagogik
Havs- och vattenmyndigheten ska under 2020 redovisa effekterna av det stärkta arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor. På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten ska Havsmiljöinstitutet under 2020 bygga vidare på det uppstartade nätverket genom att utöka antalet medlemmar och verka för att öka interaktionen mellan nätverken för marin- och limnisk pedagogik vilket görs genom att anordna gemensamma regionala workshops och en större gemensam konferens i november. Syftet med nätverket är att det med hjälp av en gemensam plattform ska bidra till ett ökat kunskapsutbyte inom akvatisk pedagogik mellan lokala, regionala och nationella aktörer. Nätverket ska också verka för att inspirera olika aktörer och lyfta fram goda exempel på hur medvetenheten om hav och vatten kan öka hos Sveriges befolkning.
Uppdragsgivare: Havs-och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Tina Johansen Lilja, tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om uppdraget Marin pedagogik här: Ökad havsmedvetenhet för en bättre havsmiljö

Dataflöden och arbetsprocesser för användande av miljöövervakningsdata
I samverkan med SMHI, SLU, Århus universitet och NIVA (Norsk institutt for vannforskning) har Havsmiljöinstitutet arbetat med att implementera metodik för sammanvägning och osäkerhetshantering. Metoden togs fram inom forskningsprogrammet Waters (Water Assessment Tool for Ecological Reference conditions and status in Sweden). Syftet med uppdraget är att utveckla ett verktyg som säkerställer ett effektivt flöde av data från datavärd, enhetliga och transparenta beräkningar samt samordnade integrerade bedömningar till stöd för handläggare på länsstyrelserna/vattenmyndigheterna.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Mats Lindegarth, mats.lindegarth@gu.se
Läs mer om WATERS här: WATERS

Stöd inför FNs havskonferens i Lissabon
Havs- och vattenmyndigheten ska stödja regeringskansliet avseende omvärldsanalys och planering inför FNs havskonferens 2020 i Lissabon. I uppdraget ingår att göra en analys av genomfört arbetet och fortsatt utvecklingsbehov anseende gloval havsförvaltning, integrering av hav och klimat och blå ekonomi. Som en del av analysen ska det underlag som togs fram till havskonferensen uppdateras. Havsmiljöinstitutet bistår Havs- och vattenmyndigheten i uppdateringen av broschyrerna. Uppdateringen genomförs trots att konferensen i Lissabon är framflyttad. Detta på grund av den rådande situationen kopplat till Covid-19.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Tina Johansen Lilja, tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se

Årligt nationellt seminarium om ICES
Havsmiljöinstitutet ska på uppdrag från Havs-och vattenmyndigheten anordna årliga seminarier om ICES för forskare/experter. Syftet med seminarierna är att höja medvetenheten bland svenska forskare och myndigheter, samt identifiera samarbete inom ICES. En kort sammanfattning från seminariet 2019 finner du här. Information om hur årets seminarie kommer att se ut meddelas inom kort.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Kajsa Tönnesson, kajsa.tonnesson@havsmiljoinstitutet.se

Miljömärkning av fritidsbåtshamnar
I arbete med att identifiera, formulera och utforma nya möjliga åtgärder för havsmiljön, enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), har Havsmiljöinstitutet, i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet, tagit fram ett underlag för att utreda om ett miljömärkningssystem för fritidsbåtshamnar kan användas som ett styrinstrument för att minska påverkan från fritidsbåthamnar. Avsikten med ett miljömärkningssystem skulle vara att stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt. Det långsiktiga målet är att miljömärkningen ska bidra till att skapa modellmarinor längs kusten som aktivt arbetar för hållbar utveckling där nya metoder, tekniker och samarbetsformer testas och utvecklas. Uppdraget sträcker sig från september 2019 till och med mars 2020.
Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Bianca Koroschetz, bianca.koroschetz@havsmiljoinstitutet.se
Läs rapporten om miljömärkning av fritidsbåtshamnar här: 2020:5 Miljömärkning av fritidsbåtshamnar

Miljömärkning av fritidsbåtshamnar II
Havsmiljöinstitutet har i ett tidigare projekt tillsammans med IVL tagit fram ett miljömärkningssystem av fritidsbåtshamnar för att stödja fritidsbåtshamnar och båtägare att agera mer miljövänligt. I arbete med att identifiera och formulera nya möjliga åtgärder åtar sig Havsmiljöinstitutet att vidare utveckla det framtagna miljömärkningssystemet. Underlaget avser ligga grund för fortsatta diskussioner och vidare utformning av en möjlig åtgärd inom åtgärdsprogrammet för havsmiljön. Syfte med det här projektet är att utveckla miljömärkningssystemet och genomföra en ”reality check”. Det innehåller att testa de tidigare framtagna indexkriterierna i samverkan med olika typer av fritidsbåtshamnar för att utveckla/förbättra indexet. Dessutom ska projektet undersökas hur en miljömärkning kan organiseras och undersöka potentiella finansieringsvägar.
Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Bianca Koroschetz, bianca.koroschetz@havsmiljoinstitutet.se
Läs rapporten om miljömärkning av fritidsbåtshamnar här: 2020:5 Miljömärkning av fritidsbåtshamnar

Utvärdering av föreslagna åtgärder i enlighet med havsmiljöförordningen och miljökvalitetsnormerna
Uppdraget syftar till att bedöma potentialen av föreslagna åtgärder och uppdatering av åtgärdsprogram för havsmiljön (ÅPH) i enlighet med havsmiljöförordningen. Åtgärder tas fram med syfte att säkerställa att miljökvalitetsnormerna (MKN) i HVMFS 2012:18 kan följas. De föreslagna åtgärdernas effekt ska utvärderas mot de 11 specifika MKN fördelat på 5 huvudområden: Tillförsel av näringsämnen och organiskt material, Tillförsel av farliga ämnen, Biologisk störning, Fysisk störning och Skräp och buller) i HVMFS 2012:18. Utöver de 5 huvudområdena tillkommer ett huvudområde, Biologisk mångfald, som utgörs av åtgärder som inte riktas mot en specifik MKN eller belastning utan syftar till att direkt förbättra miljöstatus, exempelvis restaurering. Bedömningen av åtgärdernas effekt ska göras i en eller flera workshops med relevanta experter för de olika huvudområdena. Havsmiljöinstitutet ska på uppdrag från Havs- och vattenmyndigheten ansvara för att sätta identifiera och sätta samman en expertgrupp med 20-30 experter som ska bedöma de föreslagna åtgärdernas potentiella effekt vid digitala workshopar.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Hanna Farnelid, hanna.farnelid@lnu.se

Kartläggning av drivkrafter som påverkar havsmiljön
Ramverket DPSIR (Driver Pressure State Impact Response) utgör en av grunderna för att kategorisera och kommunicera uppgifter om miljöns tillstånd och de åtgärder som vidtas. Drivers har inte uppmärksammats på samma sätt som de övriga noderna i policyer som berör havsmiljön tex. saknas begreppet i stor utsträckning i instruktioner till MSFD, eller det gemensamma arbetet inom HELCOM. Ett uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön, enligt havsmiljöförordningen (2010:1341), ska fastställas av Havs- och vattenmyndigheten senast i december 2021. Syftet med åtgärdsprogrammet för havsmiljön är att uppnå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön och att miljökvalitetsnormerna enligt föreskrifterna HVMFS 2012:18, uppnås. Även inom HELCOM-arbetet kan en ökad uppmärksamhet på drivers skapa utökade möjligheter, tex genom arbetet med HOLAS III – en uppdaterad rapport om Östersjöns miljötillstånd som planeras till år 2023. Havsmiljöinstitutet ska på uppdrag av Havs- och Vattenmyndigheten sammanfatta existerande kunskap om drivkrafter i svenska samhället som påverkar havsmiljön, baserat på existerande rapporter för att bidra till arbetet med åtgärder.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Eva-Lotta Sundblad, eva-lotta.sundblad@havsmiljoinstitutet.se

Lokalt engagemang för vatten- LEVA
Havs- och Vattenmyndigheten genomför, tillsammans med Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, regeringsuppdragen ”Pilotområden mot övergödning” och ”Förstärkt lokalt åtgärdsarbete mot övergödning”. Arbetet är en del av regeringens fleråriga satsning på rent hav. Satsningen har döpts till ”Lokalt engagemang för vatten – LEVA” och är en satsning på lokala åtgärdssamordnare och stödfunktion åt lokalt åtgärdsarbete. Havsmiljöinstitutets ska ta fram material och stöd för åtgärdssamordnarnas arbete och samverkan inom LEVA. Uppdraget pågår 1 april- 31 december 2020.
Finansiär: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Madeleine Prutzer, madeleine.prutzer@globalstudies.gu.se

Water Co-Governance
Water Co-Governance, WaterCoG, är ett Interregprojekt med syfte att stärka lokalt engagemang och förbättra samarbete mellan olika aktörer i vattenförvaltningen. Sverige är ett av fem länder som är med. Projektets första fas genomfördes 2016-2020, och en förlängning genomförs 2020-2021 med fokus på utbildning om första fasens resultat. Havsmiljöinstitutet ska på uppdrag från Vattenmyndigheten i Västerhavet stötta i planeringen av uppföljningen under aktiviteter 2020-2021.
Uppdragsgivare: Vattenmyndigheten i Västerhavet
Kontaktperson: Madeleine Prutzer, madeleine.prutzer@globalstudies.gu.se

Stöd till Havs- och vattenmyndigheten i deras regeringsuppdrag om kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet
Plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap som innehåller plast är därför ett särskilt allvarligt problem i samband med marint skräp, som utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen och den biologiska mångfalden. Havsmiljöinstitutet och ett flertal experter inom juridik och samhällsekonomi från olika lärosäten bistår Havs- och vattenmyndigheten med deras regeringsuppdrag att utreda och lämna de författningsförslag som krävs för att genomföra krav om fiskeredskap i Europaparlamentets och rådets direktiv om att minska vissa plast-produkters inverkan på miljön, det så kallade engångsplastdirektivet. Uppdraget har slutredovisats våren 2020. Sammanställningen av försäljningsmarknaden för fiskeredskap i Sverige har resulterat i en publikation i Havsmiljöinstitutets rapportserie.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Kajsa Tönnesson, kajsa.tonnesson@havsmiljoinstitutet.se
Läs rapporten om försäljningsmarknaden av fiskeredskap här: 2020:4 Försäljningsmarknaden för fiskeredskap i Sverige 2019 - engångsplastdirektivet

Expertstöd inom marint skräp
För Havsmiljöinstitutets räkning deltar experter vid Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Håll Sverige rent som expertstöd inom MSFD TG Litter (Marine Strategy Framework Directive Technical Group on Marine Litter), Ospars och Helcoms arbetsgrupper för marint skräp. Under 2020 kommer skräp på stränder och havsbotten prioriterats. Stödet inbegriper arbete med föreskrifter, metodutveckling, indikatorer, övervakning, rapportering samt åtgärdsprogram gällande främst marint skräp på stränder och havsbotten i samband med genomförandet av havsmiljödirektivet.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Bethanie Carney Almroth (mikroskräp) , bethanie.carney@bioenv.gu.se, Katja Norén (skräp på havsbotten), katja.noren@slu.se, Eva Blidberg (skräp på stränder), Eva.Blidberg@hsr.se

Tekniskt stöd i arbetet med näringsvävar
En expert från Havsmiljöinstitutet agerar tekniskt stöd om utveckling av bedömning av näringsvävar genom deltagande på olika möten inom Ospar och Internationella havsforskningsrådet Ices.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Andrea Belgrano, andrea.belgrano@havsmiljoinstitutet.se

Samverkan inom Ocean Data Factory rörande Havs-och vattenmyndighetens projekt Tre Skärgårdar
Havs- och vattenmyndigheten har i sin plan för digitalisering en ambition att skapa ett lärande kring användandet av tekniker för artificiell intelligens (AI) och analys av stora datamängder. I projektet Tre Skärgårdar som drivs av Havs- och vattenmyndigheten har ett delprojekt skapats som har till syfte att möta denna ambition. Havsmiljöinstitutet och Göteborgs universitet tillsammans med olika samverkansparter ska i uppdrag från Havs- och Vattenmyndigheten arrangera workshopar kring olika AI-verktyg, leda Hackatons, genomföra utbildningar m.m. Projektet sker i samverkan med RISE, Chalmers, Medins, SMHI, Combine, SeAnalytics, IVL Svenska miljöinstitutet AB.
Uppdragsgivare: Havs- och vattenmyndigheten
Kontaktperson: Torsten Linders, torsten.linders@marine.gu.se

Bonus SEAM
Sedan 2018 koordineras det Bonus-finansierade projektet Bonus Seam (Mot en modern och effektiv övervakning och bedömning av Östersjöns miljötillstånd) av Havsmiljöinstitutet. Syntesprojektet syftar till att identifiera luckor i förhållande till miljöpolitiska och förvaltningsmässiga behov och utarbeta vägar för förbättring. Speciellt kommer projektet att kritiskt analysera om den nuvarande miljöövervakningen i Östersjön är tillräcklig för att stödja bedömningskraven i enlighet med miljöpolitikens krav. Projektet kommer att granska de senaste innovativa metoderna för en mer kostnadseffektiv insamling av data och utvärdera deras potentiella tillämpning i operativa övervakningsprogram. Dessa steg kommer att leda till ett förslag på reviderat övervakningssystem för Östersjön. Bonus SEAM har skrivit tekniska rapporter om övervakning av botten, vattenmassan, farliga ämnen samt möjligheter till samverkan med pågående övervakning. Bonus SEAM har också gett ut Policy brief, arrangerat arbetsmöten samt presenterat resultat vid flera möten och konferenser. Projektet avslutas i maj 2020.
Finansiär: Internationella forskningsprogrammet Bonus
Kontaktperson: Mats Lindegarth, mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om projektet Bonus Seam här: Bonus Seam - towards streamlined Baltic Sea environmental assessment and monitoring

Analys av hamnstatskontroller och dess betydelse för havsmiljöförvaltning och arbetet med att nå FN:s hållbarhetsmål nr 14
Arbetet med hamnstatskontroller är en mycket central del för att öka säkerheten till sjöss och förebygga olyckor och negativ miljöpåverkan. Data från hamnstatskontrollerna samlas inom Paris MOU samt analoga ramverk inom andra regioner. Förstudien kommer för första gången att göra en värdering av användningen av hamnstatskontroller i ljuset av de havsförvaltnings-, respektive havsplaneringsregelverk som trätt i kraft under det senaste decenniet. Resultaten från förstudien kommer att kunna ligga till grund för förslag för förbättringar för resurseffektivare hamnstatskontroller som harmoniserar bättre med befintliga regelverk kring havsmiljöförvaltning och havsplanering. Detta kan också vara av potentiellt intresse för utveckling av exempelvis miljöindexet Clean Shipping Index.
Finansiär: Trafikverket
Kontaktperson: Eva-Lotta Sundblad, eva-lotta.sundblad@havsmiljoinstitutet.se

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-05-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?