Till startsida

Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Samverkan

Havsmiljöinstitutets nätverk sträcker sig inom och utanför de inkluderade lärosätena och arbetar aktivt med nätverksbyggande och kontaktskapande verksamhet. Dialoger sker regelbundet med forskare, myndigheter, forskningsråd, politiska instanser och andra aktörer som arbetar för en god havsmiljö.

Nätverket för marin och limnisk pedagogik

Havsmiljöinstitutet har sedan hösten 2019 arbetat med att samordna ett nätverk inom marin pedagogik. Genom att samla berörda aktörer runt om i Sverige byggs en gemensam plattform mellan lokala, regionala och nationella aktörer – som i sin tur kan bidra till ett ökat kunskapsutbyte. Syftet med nätverket är att det ska bidra med inspiration för de ingående aktörerna och lyfta goda exempel på hur havsmedvetenheten kan öka hos Sveriges befolkning. Parallellt med Havsmiljöinstitutets arbete med samordningen av ett marint nätverk arbetar Centrum för naturvägledning (CNV) vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, med att samordna ett liknande nätverk inom limnisk pedagogik. CNV och Havsmiljöinstitutet har ett nära och öppet samarbete för att de två nätverken i framtiden ska kunna gå samman till ett gemensamt akvatiskt nätverk.

Havsmiljöinstitutet deltar också i EMSEA:s årliga konferens. EMSEA står European Marine Science Educator Association och är en internationell, ideell organisation som arbetar för att öka havsmedvetenheten i Europa. Den årliga konferensen erbjuder en plattform för människor och organisationer som arbetar med marin pedagogik i Europa att komma i kontakt med varandra, skapa samarbeten och på andra interagera med varandra.
Kontaktperson: Tina Johansen Lilja, tina.johansen@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om projektet här: Ökad havsmedvetenhet för en bättre havsmiljö

Sveriges vattenmiljö och Vattenmiljöseminariet

Arbetet med Sveriges vattenmiljö och Vattenmiljöseminariet ger ett stort nätverk av miljöövervakare inom sött och salt. Kopplat till arbetet med sajten Sveriges vattenmiljö hålls årligen Vattenmiljöseminariet som riktar sig till alla som övervakar landets söta och salta vatten.
Kontaktperson: Marie Svärd, marie.svard@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om Sveriges vattenmiljö här: Sveriges vattenmiljö och vägen fram till lansering

Nätverk inom de samverkande universiteten

Inom de fem universiteten som ingår i Havsmiljöinstitutet finns i sin tur breda nätverk som sträcker sig både inom och utanför forskarsamhället. Under samarbeten, som exempelvis Almedalen, konferenser eller i arbetsgrupper, kommer dessa kontaktnät Havsmiljöinstitutet till gagn, både för kommunikatörer och vetenskapliga experter, och skapar förutsättningar för fortsatt samarbete i gemensamma frågor.
Läs mer om de samverkande lärosätena här: Fem universitet i samarbete

Fritidsbåtsrapporten

Arbetet med den omfattande rapporten Fritidsbåtars på¬verkan på grunda kustekosystem i Sverige, som publicerades hösten 2019, bygger på samverkan av ett stort antal personer inom både universitet och myndigheter. Författarna bakom sammanställningen kommer, förutom de samverkande universiteten inom Havsmiljöinstitutet, från Chalmers, Totalförsvarets forskningsinstitut, och Naturhistoriska Riksmuseet. Utöver medförfattarna har ett stort antal sakkunniga personer inom Havs- och vattenmyndigheten, Transportstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning samt ett stort antal länsstyrelser bidragit med expertis. Tillsammans bildar detta ett värdefullt nätverk som finns kvar inför fortsatt arbete inom fritidsbåtsgruppen.
Kontaktperson: Ida Wendt, ida.wendt@havsmiljoinstitutet.se
Läs rapporten om fritidsbåtars miljöpåverkan här: Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i Sverige

Sjöfartsgruppen

Havsmiljöinstitutets nätverk sträcker sig inom och utanför de inkluderade lärosätena. Institutets olika arbetsgrupper bygger alla på breda kontaktnät, såväl inom akademi som förvaltning och näringsliv - både nationellt och internationellt. Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp är exempel på en arbetsgrupp som drar nytta och utvecklas av stimulerande och givande nätverk. Sjöfartsgruppen består av representanter från universitet och myndigheter med kompetens inom olika ämnesområden. Gruppen initierar och driver projekt, tar fram syntesrapporter, anordnar seminarier och workshopar om sjöfartens påverkan på havsmiljön och utvecklar analysmetoder baserad på AIS-data. Internationellt samarbete sker huvudsakligen genom Helcom Maritime.
Kontaktperson: Eva-Lotta Sundblad, eva-lotta.sundblad@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om sjöfartsgruppen här: Havsmiljöinstitutets sjöfartsgrupp

Kontaktgrupp Västerhavet

Är en sammanslutning av forskningsinstitutioner, myndigheter och fristående organisationer längs den svenska västkusten. I gruppen ingår Havsmiljöinstitutet, Havs- och vattenmyndigheten, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, SMHI, Bohuskustens vattenvårdsförbund, Västra Götalandsregionen, Sjöfartsmuseet Akvariet samt länsstyrelserna i Västra Götalands län, Hallands län och Skåne län. Tidigare har Kontaktgrupp Västerhavet årligen gett ut den populärvetenskapliga tidskriften Västerhavet och det sker för närvarande ett utvecklingsarbete med att omvandla tidskriften till ett fullmatat digitalt nyhetsbrev, för spridning via sändlistor och sociala medier.
Kontaktpersoner: Mats Lindegarth, mats.lindegarth@havsmiljoinstitutet.se, Per Adolfsson, per.adolfsson@gu.se

Almedalen

Almedalsveckan är en viktig arena och mötesplats för Havsmiljöinstitutet för att i samtal och öppna seminarier sprida och utbyta information. Kontaktnät uppstår, bred¬das eller fördjupas genom arrangerandet av seminarier och vid rundabordssamtal. Under Almedalen anordnar Havsmiljöinstitutet exempelvis seminarier tillsammans med bland andra Östersjödagarna – som i sin tur består av arrangörer från Blått centrum Gotland, Fazer, Forum Östersjön, Gullers Grupp, Halvarsson och Halvarsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, LRF, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet, Race For The Baltic, Stockholms universitets Östersjöcentrum, SUEZ, Svenska institutet, Uppsala universitet samt Världsnaturfonden WWF.
Kontaktperson: Kajsa Tönnesson, kajsa.tonnesson@havsmiljoinstitutet.se
Du kan läsa mer om Östersjödagarna och se 2019 års seminarier här: Östersjödagarna i Almedalen 2019

Konferensen Vattnet och samhället i framtidens klimat

Tillsammans med Vattenmyndigheten för södra Östersjön och Länsstyrelsen i Kalmar anordnade Havsmiljöinstitutet en konferens i Kalmar i augusti 2019. Konferensen syftade till att stärka kunskapen kring det förändrade klimatets konsekvenser och påverkan på vattenmiljön, men också till att skapa kontaktytor och stärka länken mellan forskare, tillämpare och beslutsfattare. En stor del av Havsmiljöinstitutets arbete genomsyras av grundtanken att öka och underlätta kommunikationen mellan forskning och förvaltning rörande havsmiljön och konferensen i Kalmar blev ett utmärkt exempel på detta. Ett hundratal deltagare från kommuner, myndigheter, universitet, intresseorganisationer samt politiker, möttes under två halvdagar för att diskutera framtidens stora vattenfrågor, byta kunskap och dela med sig av erfarenheter. Genom konferensen knöts inte bara värdefulla kontakter deltagare sinsemellan, även Havsmiljöinstitutet kontaktytor vidgades inför framtida arbete mot gemensamma mål.
Kontaktperson: Lovisa Ganslandt, lovisa.ganslandt@havsmiljoinstitutet.se
Du kan läsa mer om konferensen här: Vattnet och samhället i framtidens klimat

Miljömålsberedningen

Havsmiljöinstitutet har varit en viktig del av och bidragit med underlag till Miljömålsberedningens arbete med att ta fram en strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. I samband med detta har Havsmiljöinstitutet tagit fram två underlagsrapporter på uppdrag av Miljömålsberedningen, en om ekosystembaserad förvaltning och en om sjöfartens påverkan på havsmiljön. Även rapporten om fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem kommer att användas som underlag av Miljömålsberedningen i deras fortsatta arbete.
Kontaktperson: Kajsa Tönnesson, kajsa.tonnesson@havsmiljoinstitutet.se
Du kan läsa mer om miljömålsberedningens arbete här: Miljömålsberedningen

Samverkan med Formas

Havsmiljöinstitutet och Formas, ett forskningsråd för hållbar utveckling, har en tät dialog och har samverkat vid flera evenemang. Efter förfrågan har Havsmiljöinstitutet bidragit med underlag till Formas förslag om ett nytt nationellt forskningsprogram kopplat till vatten och till Formas regeringsuppdrag om att ta fram Sveriges bidrag till FNs årtionde för havsforskning för hållbar utveckling (2021-2030).
Kontaktperson: Kajsa Tönnesson, kajsa.tonnesson@havsmiljoinstitutet.se
Du kan läsa mer om FNs årtionde havsforskning för hållbar utveckling här: The Science We Need For The Ocean We Want

Arbetsgrupper inom det internationella havsforskningsrådet ICES

Havsforskningsrådet Ices är en internationell organisation med mer än 4 000 forskare från drygt 20 medlemsländer. Ices är rådgivande organ till EU i frågor om fiskebestånd, koordinerar övervakning och forskning samt ger råd till kommissioner och myndigheter för ett hållbart nyttjande av marin miljö och ekosystem. Havsmiljöinstitutets experter deltar i flera olika arbetsgrupper inom Ices och tar också ansvar som ordförande i flera grupper.
Kontaktperson: Kajsa Tönnesson, kajsa.tonnesson@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om Havsmiljöinstitutets engagemang i ICES här: Internationellt arbete

Ocean Blues - från ångest till aktion

Ocean Blues är ett tvärvetenskapligt kommunikationsprojekt som länkar samman gymnasieelever med forskare. Målet med projektet är att förvandla oro för havsmiljön till handling för att minska miljöpåverkan. Projektet drivs av Centrum för hav och samhälle vid Göteborgs universitet och är ett samarbete mellan flera delar av Göteborgs universitet. Havsmiljöinstitutet är en av parterna och bidrar med kommunikation inom projektet. I projektet tar deltagande elever och lärare del av den senaste forskningen om havsmiljön. Eleverna får också möjlighet att engagera sig och undersöka hur de själva kan bidra för att vi ska komma till rätta med miljöproblemen i havet. Projektet pågår 2020 till 2022.
Finansiär: Formas
Kontaktperson: Tina Johansen Lilja, tina.johanse@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om Ocean Blues här: Ocean Blues-från ångest till aktion

Nationellt samråd

Havsmiljöinstitutets ledningsgrupp har genomfört en rad myndighetsdialoger för att därigenom identifiera kunskapsbehovet hos förvaltning. Dialogerna är en betydelsefull metod för att kunna stämma av med myndigheterna och kartlägga deras behov inför Havsmiljöinstitutets kommande verksamhetsår. Havsmiljöinstitutet har under 2019 även fört givande dialoger med Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet.
Kontaktperson: Kajsa Tönnesson, kajsa.tonnesson@havsmiljoinstitutet.se
Läs mer om Havsmiljöinstitutets samrådsmyndigheter här: Nationell samverkan inom Havsmiljöinstitutet

Vattnets hus Ängelholm

Havsmiljöinstitutets samverkar med Vattnets hus i Ängelholm och invigde i samband med Vattendagen i augusti 2018 en utställning, där man kan lära sig mer om livet i havet, vilka fiskar som simmar i Rönneå och varför vatten är så viktigt för oss människor.

Miljösmart konsumtion

Havsmiljöinstitutet har nyligen inlett samverkansdiskussioner med Konsumentverket för att bistå med havsmiljöperspektiv i deras uppdrag att främja hållbar konsumtion. På forumet för miljösmart konsumtion presenteras olika projekt som stimulerar till hållbar konsumtion, Havsmiljöinstitutet har bland annat lagt ut information om projektet Sveriges vattenmiljö och analys av proteinkonsumtion och påverkan på övergödning.

Västerhavsveckan

Havsmiljöinstitutet deltar tillsammans med ett 80-tal andra organisationer i Västerhavsveckan, en temavecka för att öka kunskapen om Västerhavets miljö. Västerhavsveckan arrangeras av Västra Götalandsregionen och 2018 gjorde Havsmiljöinstitutet och institutionen Hav och samhälle vid Göteborgs universitet, i samarbete med Västerhavsveckan, tre videofilmer på temat Havet - Igår, idag och imorgon. En medarbetare vid Havsmiljöinstitutet bidrar med två artiklar, om havsmedvetenhet och om polarexpeditionen MOSAiC, till Västerhavsveckans magasin 2020.

 

Sidansvarig: Tina Johansen|Sidan uppdaterades: 2020-05-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?