Länkstig

Organisation

Havsmiljöinstitutets styrelse har till uppgift att fatta beslut om och göra uppföljningar av Havsmiljöinstitutets verksamhet.

Havsmiljöinstitutets styrelse

Styrelsen består av åtta ledamöter. Fem av ledamöterna representerar de fem lärosäten som ingår i Havsmiljöinstitutet: Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet. Därutöver ingår tre externa ledamöter. Samtliga ledamöter är utsedda fram till sista december 2022.

Ordförande i styrelsen är Irene Bohman. Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per år och har i uppgift att följa och ta initiativ till institutets strategiska utveckling samt följa upp dess verksamhet i enlighet med regeringens beslut.

Styrelsen ska fatta beslut om:

 • Havsmiljöinstitutets årliga verksamhetsplan och till den kopplade budgeten
 • Havsmiljöinstitutets årliga uppföljning som ska inlämnas till regeringen
 • Övriga frågor av större strategisk vikt

Havsmiljöinstitutets ledningsgrupp

Den operativa samordningen av de deltagande lärosätena ska ske inom ramen för Havsmiljöinstitutets ledningsgrupp, som består av Havsmiljöinstitutets föreståndare samt verksamhetsledarna för lärosätenas regionala enheter. Föreståndaren är sammankallande och i ledningsgruppen bereds verksamhetsplan, budget och årsberättelse för beslut i styrelsen. Vidare ska andra frågor av vikt för Havsmiljöinstitutets verksamhet beredas i ledningsgruppen.

Nationella samrådet

Till Havsmiljöinstitutets verksamhet ska ett nationellt samrådsorgan kopplas. I samrådet ska myndigheter som berörs av Havsmiljöinstitutets verksamhet ingå och avstämning och möten ska ske för att införliva myndigheternas behov i institutets verksamhet. Läs mer >>

  Styrelsen består av:

  • Irene Bohman (ordförande)
  • Markus Hoffman (vice ordförande, extern)
  • Anna Jivén (extern)
  • Linnéuniversitetet: Ian Nicholls
  • Göteborgs universitet: Per Cramér
  • Stockholms universitet: Anders Karlhede
  • Umeå universitet: Mikael Elofsson
  • SLU: Anna Lundhagen

    

  Ledningsgruppen består av:

  • Göteborgs universitet: Per Moksnes
  • Umeå universitet: Johan Wikner
  • Linnéuniversitetet: Hanna Farnelid
  • SLU: Joakim Hjelm
  • Stockholm universitet: Tina Elfwing